Autobuska stajališta

Autobusko stajalište tip 1
Najčešći oblik autobuskog stajališta kojeg karakteriše lučni krov i zatvaranje staklom ili limom sa tri strane. U zavisnosti od varijacije, staklene površine mogu se zameniti neprovidnim panelima sa reklamnim nalepnicama ili svetlećim infotablama.
Uz stajališe bi trebalo postaviti standardno klupu i kantu za otpatke. Krov se radi od lexana ili pleksiglasa. Bočne površine- zidovi, zatvaraju se kaljenim sigurnosnim (pamplex) staklom ili panelima.

Zahtev za ponuduTehničke specifikacije

Autobusko stajalište tip 2
Najčešći oblik autobuskog stajališta- često se vidi na našim stanicama. Praktična i jeftina varijanta, ako su proizvodjači dobro obavili svoj posao- trajna i laka za održavanje. Lučni krov od lima ili leksana i noseći stubovi sa tri strane.U skladu sa zahtevom investitora mogu se postaviti stakleni portali, a na njima info table ili  reklamni panoi.
Uz stajalište bi trebalo postaviti klupu i kantu za otpatke.  Boja konstrukcije i pripadajućeg mobilijara se može prilagoditi okolini u  koju se stajalište postavlja.

Zahtev za ponuduTehničke specifikacije

Autobusko stajalište  tip 3
Autobusko stajalište kojeg karakteriše lučni krov i zatvaranje leksanom sa tri strane. U zavisnosti od varijacije, površine mogu se zameniti neprovidnim panelima sa reklamnim nalepnicamaKrov se radi od lexana. Bočne površine- zidovi, zatvaraju se  leksanom. Urbani mobilijar se postavlja u skladu sa zahtevom kupca.

Zahtev za ponuduTehničke specifikacije

Autobusko stajalište tip 4
Autobusko stajalište kojeg karakteriše ravan krov i zatvaranje staklom ili leksanom sa tri strane. U zavisnosti od varijacije, staklene površine mogu se zameniti neprovidnim panelima sa reklamnim nalepnicama ili svetlećim infotablama. Krov se radi od trapeznog lima . Bočne površine- zidovi, zatvaraju se kaljenim sigurnosnim (pamplex) staklom ili leksanom.

Zahtev za ponuduTehničke specifikacije

3D modeli autobuskih stajališta